Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 223,3 MSEK (235,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,3 MSEK (24,2).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (10,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 21,2 MSEK (15,8). Resultat per aktie var 1,85 SEK (1,38)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -0,7 MSEK (3,6)

VD kommentar:

Årets första kvartal visar ett starkt rörelseresultat om 28,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,7 %. De lägre volymerna har till stor del balanserats med de besparingsåtgärder vi genomförde under föregående år. Under första kvartalet skedde även en säsongsmässig lageruppbyggnad vilket ger en god nivå på upparbetningen i produktionen.

På våra nordiska hemmamarknader har vi sett en fortsatt nedgång i efterfrågan. Första kvartalets stora händelse för bolaget är lanseringen av Mora Armaturs nya blandarserie Mora Cera med säljstart i februari. Serien har blivit mycket väl mottagen på marknaden.

Det svagare kassaflödet förklaras av lageruppbyggnaden samt ökade kundfordringar.

På våra marknader utanför Norden har vi under kvartalet lyckats att få ett antal intressanta projekt. Om några av dessa kan man läsa mer om på vår hemsida www.ostnor.se.

Klicka här för rapporten i sin helhet 

Kalendarium kommande rapporter:

Delårsrapport Kv. 2 2013           29 augusti
Delårsrapport Kv. 3 2013           7 november
Bokslutskommuniké 2013          Februari 2014