Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 491,7 Mkr (364,9), en ökning med 34,7 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 28,2 procent för andra kvartalet.
 • EBITA uppgick till 105,1 Mkr (37,7) motsvarande en EBITA-marginal om 21,4 procent (10,3).
 • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 34,4 Mkr till nettoomsättningen samt 12,1 Mkr till EBITA.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,48 kr (0,10). Rensat för förändringen av tilläggsköpeskilling för Hotbath uppgick resultat per aktie föregående år till 1,63 kr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 57,3 Mkr (16,6).

Januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 919,7 Mkr (784,8), en ökning med 17,2 procent jämfört med samma period 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 14,2 procent för perioden.
 • EBITA uppgick till 185,9 Mkr (96,8) motsvarande en EBITA-marginal om 20,2 procent (12,3). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr (0) avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd.
 • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 44,9 Mkr till nettoomsättningen samt 15,9 Mkr till EBITA.
 • Resultat per aktie uppgick till 9,46 kr (3,10). Rensat för förändringen av tilläggsköpeskilling för Hotbath uppgick resultat per aktie föregående år till 3,90 kr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 19,5 Mkr (40,6).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Styrelsen har, som kommunicerats i delårsrapporten för januari-mars 2021, satt ett mål på en EBITA-marginal om 15 procent över en konjunkturcykel.

VD KOMMENTERAR

Ett kvartal med nya rekord och medarbetare

Vi summerar återigen ett kvartal med nya rekord – det bästa någonsin för både försäljning och lönsamhet. Försäljningen uppgick till hela 492 Mkr, en ökning på 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. EBITA uppgick till 105 Mkr, som innebär att EBITA för det första halvåret uppgick till 186 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 20 procent och nästan en fördubbling mot förra året.

Under kvartalet ökade försäljningen för alla våra varumärken och regioner jämfört med motsvarande kvartal 2020. Vi kan konstatera att investeringar i privata badrum och kök har fortsatt på en hög nivå, samtidigt som det har varit en relativt hög aktivitet i de mer kommersiella segmenten vi verkar inom. Den största utmaningen under kvartalet har varit att få tillgång till insatsvaror och transporter i tillräcklig mängd och i rätt tid. Överlag har vi klarat att hålla en bra leveransförmåga till våra kunder, men med störningar inom vissa produktområden.

Det är mycket positivt att den ökade försäljningen resulterar i en stark lönsamhet och kassaflöde, speciellt med tanke på de olika leveransutmaningarna. Resultatförbättringen förklaras även av utvecklingen av vår produktmix och förbättringar i produktionen i Mora. Samtidigt har kostnader för marknadsföring och försäljning varit något lägre på grund av covid-19. Under det första halvåret har kostnaderna för mässing och transporter ökat kraftigt i branschen, vilket kommer att fortsätta påverka oss under 2021. Vi bedömer dock att efterfrågan kommer att vara fortsatt god under andra halvåret och att vi har bra förutsättningar att tillsammans med våra kunder och leverantörer hantera utmaningarna med insatsvaror och transporter.

Under kvartalet har vi också lärt känna alla nya medarbetare i Irland och Storbritannien genom förvärvet av Aqualla Brassware Ltd som slutfördes i februari. Det har varit mycket roligt att ta del av den starka företagskultur och vilja att varje dag erbjuda kunderna riktigt bra produkter och service, som är gemensamt med våra övriga varumärken. Vi är övertygade att detta förvärv tillför stora möjligheter för oss som koncern att växa ytterligare internationellt, men även att erbjuda våra kunder fler produkter än vattenkranar till sina badrum. Inledningsvis har fokus varit att möta efterfrågan i den befintliga affären, samt att introducera produkter från våra andra varumärken för kunderna i Irland och Storbritannien. Ett spännande arbete som fortsätter med hög intensitet.

Vi är mycket nöjda och stolta över att fortsätta den fina resultatutvecklingen som vi haft under flera kvartal och som en följd av alla framsteg som sker i verksamheten genom ett mycket dedikerat lagarbete. Samtidigt är vi ödmjuka för uppgiften att hela tiden förbättra oss för att fortsätta vara en attraktiv partner till våra kunder. En aktuell lansering i den andan är Hotbaths nya serie Gal, som vi hoppas att med sin färg och form kommer att uppskattas av kunderna. Under det andra kvartalet har även spännande lanseringar gjorts inom produktserien Damixa Silhouet med fler färger och produkter, som är ytterligare ett steg i att erbjuda en attraktiv kombination av färg och form för alla kök och badrum.