Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 364,9 Mkr (348,2), en ökning med 4,8 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till -0,9 procent för perioden.
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,0 Mkr (32,1) motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (1,63). Förändringen beror huvudsakligen på en justerad uppskattning av tilläggsköpeskilling för Hotbath som presterat över förväntan.
 • Rensat för förändringen på tilläggsköpeskillingen uppgick resultatet per aktie till 1,96 kr (1,63).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 16,6 Mkr (-114,1).

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 784,8 Mkr (647,5), en ökning med 21,2 procent jämfört med samma period 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 5,0 procent för perioden.
 • Rörelseresultatet ökade till 91,3 Mkr (71,6). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 11,6 procent (11,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie var 3,10 kr (3,90).
 • Rensat för förändringen på tilläggsköpeskillingen uppgick resultatet per aktie till 4,96 kr (3,90).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 40,6 Mkr (-115,1).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Spridningen av Covid-19 har haft en begränsad påverkan på verksamheten och skapat en viss osäkerhet om framtiden.
 • Styrelsen återkallade förslaget om utdelning om 3,50 kr för 2019 i maj med avsikt att utvärdera senare. Efter utvärdering föreslår styrelsen en utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget.

Vd kommenterar

Ett starkt resultat och lagarbete

Vi summerar det andra kvartalet med en stark laginsats och starka partnerskap. Det gör att vi kan presentera vårt bästa andra kvartal någonsin med både ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat. Försäljningen uppgick under kvartalet till totalt 365 Mkr och rörelseresultatet till 9,6 procent och vi är stolta över våra framsteg under dessa utmanande tider.

Kvartalet har självklart präglats mycket av Covid-19, som för oss har inneburit störningar i leveranskedjor och en ökad osäkerhet hos våra kunder. Vi har lyckats att lösa uppkomna störningar tack vare ett målinriktat lagarbete internt och i nära dialog med kunder och leverantörer. Vi såg redan i första kvartalet att flera kunder ökade sina lagernivåer som en följd av osäkerheten kring Covid-19. Det bidrog till en lägre orderingång i början av kvartalet, men som förbättrades längre fram i kvartalet. Vi kan konstatera att våra kunders projekt överlag löpt på relativt väl och att vi har 5 procent organisk tillväxt för första halvåret. Ett bra tecken på att vi i dessa oroliga tider har attraktiva produkter, en väl fungerande organisation och ett högt förtroende hos våra partners.

I och med det andra kvartalet kan vi även summera vårt första år med förvärvet av Hotbath. Våra nya kollegor och varumärket Hotbath har snabbt blivit en naturlig del av koncernen, som bidrar mycket positivt i att växa vår internationella affär. Hotbaths designinriktade sortiment och närhet till kunderna fortsätter utvecklas väl och vi ser potential att ta nya steg med varumärket, men även att fortsätta skapa möjligheter tillsammans med våra andra varumärken inom produktutveckling och försäljning.

När vi tittar framåt är det mycket svårt att bedöma utvecklingen av och påverkan från Covid-19. Vi kan konstatera att viss nybyggnation flyttas fram, samtidigt som det finns ett underliggande behov av fler bostäder och ett ständigt intresse och behov att renovera och bygga om befintliga badrum och kök. Vi följer på nära håll hur marknaden utvecklas och har en god beredskap att anpassa oss vid behov. Trots osäkerheten kring Covid-19 ser vi fram emot hösten och flera spännande lanseringar.

Under det andra kvartalet lanserade vi ytterligare produkter inom vår serie Mora Garden för utomhusbruk, Damixa Silhouet med sidodusch och spännande vidareutveckling av Hotbaths Cobber X och Cobber@work. Viktiga lanseringar som gör att vi erbjuder kunderna än mer kompletta serier med attraktiv design och kvalitet. Vi fortsätter att utveckla varumärket Mora Armatur med än tydligare designinriktning genom att lansera Mora INXX II under det tredje kvartalet. I tider när handhygien aldrig varit viktigare så är det väldigt glädjande och spännande att i höst även lansera Damixa Silhouet med beröringsfria vattenkranar i flera färger för både privata hem och publika fastigheter.

Den senaste tidens lanseringar med inriktning mot energi- och vattenbesparingar kombinerat med en attraktiv design gör att vi som följd anpassar andra delar i organisationen. Bland annat utvecklar vi vårt arbete inom försäljning och marknadsföring för att än bättre lyfta fram och förklara dessa produktfördelar för våra kunder, speciellt med inriktning hygien, energi- och vattenbesparing. Sammantaget blickar vi framåt med tillförsikt och känner ett tydligt stöd i vår strategi för hållbara produkter med attraktiv design där vi är en proaktiv och pålitlig partner till våra kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 18.20.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.