Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 313,6 Mkr (302,7), en ökning med 3,6 procent jämfört med andra kvartalet 2017.
 • Rörelseresultatet minskade till 22,0 Mkr (26,2), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0 procent (8,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (0).
 • Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 26,3 Mkr (26,2).
 • Resultat per aktie var 1,26 kr (1,48).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 18,1 Mkr (25,4).

Januari-juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 593,6 Mkr (594,2), en minskning med 0,1 procent jämfört med första halvåret 2017.
 • Rörelseresultatet minskade till 38,8 Mkr (58,2). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 6,5 procent (9,8). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (3,9).
 • Resultat per aktie var 2,24 kr (3,55).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 17,9 Mkr (8,7).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Koncernen har initierat ett effektiviseringsprogram och reducerat antalet tjänster med 32 personer. Detta väntas motsvara en årlig besparing av cirka 20 Mkr fullt ut från och med 2019.
 • Årsstämman ägde rum den 15 maj i Mora, varvid aktieägarna fattade alla beslut i enlighet med respektive förslag från styrelsen och valberedningen.

Vd kommenterar

Omställning initierad och genomförd

Tillväxt

När vi stänger det första halvåret är vi nästan tillbaka på föregående års omsättningsnivåer, efter ett andra kvartal som visar organisk tillväxt. Vi är inte nöjda, då vi är en bit från våra uppställda mål, men vi rör oss i rätt riktning. Samtidigt är jag stolt över att vi kunnat hålla en god försäljningstakt samtidigt som vi genomfört ett större omställningsarbete som vårens effektiviseringsprogram innebar. Vi konstaterar att det var en relativt jämn försäljningsutveckling både i och utanför Norden, och jag hyser svaga förhoppningar om att det kan röra sig något mer i positiv riktning på den internationella marknaden.

Resultat

Resultatmässigt för andra kvartalet ligger vi i nivå med föregående år, rensat för engångsposter. Det första kvartalet belastades av en del produktionsstörningar, men som organisationen har hanterat bra och styrt tillbaka till en god utveckling genom ett väl genomfört internt arbete. Det är en viktig signal när vi blickar framåt.

Produktlanseringar

På produktsidan får vi många positiva reaktioner på de många lanseringar vi genomförde under våren – både internt, bland kunder och samarbetspartner. Uppkopplade blandare möts av ett stort intresse och vi har visat flera mer konsumentinriktade produkter, exempelvis inom varumärket Mora Armatur. Lanseringen av uteduschen ”Mora Armatur by Inredningsrör” skedde online, direkt via egna kanaler, och hade en ovanligt bra tajming denna varma sommar.

Effektivisering

Som jag nämnde inledningsvis har vi haft ett stort fokus på det effektiviseringsprogram som presenterades under våren. Det har tagit mycket tid och kraft att genomföra och syftar till att skapa en effektivare organisation och minska kostnader med cirka 20 mkr på årsbasis. Vi har reducerat 32 tjänster och fortsätter titta på hur vi kan både optimera och utveckla organisationen framåt. Omställningsarbetet har varit det mest påtagliga under kvartalet. Det har löpt relativt smidigt och vi känner oss rätt rustade framåt.

Marknad

Vi får överlag fortsatt positiva signaler från våra kunder om marknadsläget generellt. Min bedömning är att marknaden är god i de flesta länder där FM Mattsson Mora Group idag är verksamt. Vissa gråa moln tornar upp sig i den allmänna debatten över svensk bostadsmarknad – och därmed byggmarknaden – men det är inget vi ännu direkt känner av. Vi lever i en värld av tuff konkurrens, inte minst på vår hemmamarknad där konkurrensen är fortsatt hård. Vår övertygelse är att en kvalitetsinriktad affärsverksamhet som vår kommer att stå stark oavsett konjunktur.

Hållbarhet

Jag vill avsluta med en kommentar om den gångna, härliga och varma sommaren 2018. En sommar som för många också handlat om torka, bränder och vattenbrist. FM Mattsson Mora Group spelar en viktig roll för att utveckla ett hållbart och energieffektivt sortiment. Vi har jobbat länge för att säkerställa att våra produkter kan skapa tydliga kundnyttor, bland annat att minska vattenförbrukningen, vilket vi dagligen ser konkreta exempel på från våra kunder!

Det ansvaret kommer vi fortsätta att ta.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00.