Delårsrapport april – juni 2013

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 229,3 MSEK (240,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (8,1).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (3,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (4,7). Resultat per aktie var 1,42 SEK (0,41)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12,9 MSEK (7,5)

Första halvåret jan – jun

  • Nettoomsättningen uppgick till 452,6 MSEK (476,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 50,4 MSEK (32,3).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 procent (6,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 37,5 MSEK (20,5). Resultat per aktie var 3,27 SEK (1,79)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12,2 MSEK (11,1)
NYCKELTAL
        Apr–jun     Jan-Jun Helår
MSEK 2013            2012 2013       2012 2012
Nettoomsättning 229,3           240,1 452,6      476,0 860,5
Rörelseresultat   22,1             8,1 50,4        32,3 38,3
Rörelsemarginal,   % 9,6               3,4 11,1         6,8 4,5
Resultat   efter finansiella poster
21,7             7,5 49,2        30,1 34,7
Kassaflöde   efter investeringar 
12,9             7,5 12,2        11,1 67,0
Avkastning   på eget kapital, % 16,0         9,4 10,2

Definition av nyckeltal framgår i årsredovisningen för 2012 som finns tillgänglig på www.ostnor.se.

VD kommentar:

Första halvåret har gett bolaget ett resultatmässigt lyft jämfört med föregående år, detta trots en lägre omsättning. Rörelseresultatet har under första halvåret förbättrats med 56 procent. Till viss del förklaras förbättringen av de engångskostnader som belastade resultatet under 2012 med 11,2 MSEK, men även det underliggande resultatet har förbättrats med 16 procent främst hänförligt till det besparingsprogram som startades i mitten av 2012.

Våra huvudmarknader i Norden är fortsatt svaga med mindre uppgång i vissa segment men som helhet betraktat ser vi en marknad som ännu inte riktigt bottnat ur. I Teknikföretagens konjunkturbarometer kan man möjligen skönja en potentiell uppgång inom byggsektorn då de flesta andra sektorer nu ser en uppåtgående trend

Vi fortsätter med att öka investeringstakten i nya produkter och koncept för att säkerställa att vi levererar värde till våra kunder och stärker vår position på marknaden ytterligare. Våra investeringar inom produktutveckling kommer att fortsatt ligga på en högre nivå än under de senaste åren.

Avvecklingen av det ryska bolaget har fortlöpt enligt plan och vår riskexponering har minimerats.

Rapporten i sin helhet bifogas nedan.