Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
 • Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om 228 procent. Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (1,5). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (1,0 Mkr föregående år).
 • Resultat per aktie var 0,71 kr (0,29).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 35,4 Mkr (5,2).

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 125,9 Mkr (1 109,2), en ökning med 1,5 procent jämfört med 2016.
 • Rörelseresultatet ökade med 10,2 procent till 93,2 Mkr (84,6). Rörelsemarginalen var 8,3 procent (7,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie var 5,53 kr (5,66).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71,6 Mkr (48,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr (3,00) per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Förändringar i koncernledningen:
  – Den 2 oktober 2017 tillträdde Mikael Östbring som marknads- och försäljningschef Norden.
  – Den 1 februari 2018 tillträdde Martin Gallacher som ekonomi- och finansdirektör.
        
       

VD kommenterar

Ett starkt kvartal avslutar ett händelserikt år

FM Mattsson Mora Group avslutar 2017 starkt. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 5,0 procent drivet av organisk tillväxt i Norden där framförallt Sverige och Danmark visade en positiv utveckling under kvartalet.

Bruttomarginalen förbättrades med nästan tre procentenheter huvudsakligen som ett resultat av en jämn och relativt störningsfri produktionstakt. Rörelseresultatet var koncernens starkaste under ett fjärde kvartal och ökade till 13,1 Mkr jämfört med 4,0 Mkr under samma period föregående år. Det var tredje kvartalet i rad med en klar förbättring på både rörelseresultat och rörelsemarginal.  I en för oss säsongsmässigt svagare period förbättrades rörelsemarginalen till 4,8 procent (1,5) som ett resultat av den starkare bruttomarginalen och bra kostnadskontroll generellt.

Rörelseresultatet för helåret ökade med drygt 10 procent drivet av det interna förbättringsarbetet. Helåret visar också ett kraftigt förbättrat kassaflöde efter investeringar samt en stark finansiell ställning.

Nyproduktionsmarknaden i Sverige under det fjärde kvartalet var fortsatt stark och i linje med kvartalet innan, men jag påminner återigen om att ROT-segmentet (renovering, om- och tillbyggnad) utgör den största andelen av vår försäljning. Vi konstaterar också att det är utanför Norden vi ser att lönsamhet och tillväxt inte når våra förväntningar. Vi arbetar intensivt med att befästa och vidareutveckla vår ställning i Norden och med att förbättra positionen internationellt.

Försäljningsorganisationen förstärktes under det fjärde kvartalet med en ny marknads- och försäljningschef Norden. Under perioden utsågs dessutom en ny ekonomi- och finansdirektör, som tillträdde den 1 februari 2018.

Vi fortsätter utveckla vår varumärkesplattform med fokus på våra kunderbjudanden med attraktiva varumärken och sortiment. För ett bolag med konsumentnära produkter är närvaron i sociala medier allt viktigare och därmed också ett prioriterat område för oss. Under kvartalet lanserades framgångsrikt inbyggnadslösningen Damixa Concealed.

Nu har vi avslutat vårt första år som börsnoterad koncern. 2017 blev sammanfattningsvis ett både händelserikt och framgångsrikt år – med stabil omsättningsutveckling och ökad lönsamhet. Jag och mina kollegor är stolta över vår historik men fokuserar fullt ut på framtiden och hur vi kan utveckla verksamheten. Vi arbetar vidare i linje med vår strategi att bli både starkare och snabbare.
    

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR-chef. Telefon +46 708 252630.
     

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.00.
   

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 500 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.