Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 459,9 Mkr (489,5), en minskning med 6,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till -11,0 procent.
  • EBITA uppgick till 46,6 Mkr (82,2) motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (16,8). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 6,8 Mkr (0) avseende flytt till nya lokaler för Hot Bath B.V. i Nederländerna.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,87 kr (1,32).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -1,4 Mkr (43,3).

Januari – december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 925,6 Mkr (1 824,8), en ökning med 5,5 procent jämfört med 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 0,7 procent.
  • EBITA uppgick till 281,2 Mkr (338,9) motsvarande en EBITA-marginal om 14,6 procent (18,6). Resultatet påverkades av kostnader (-) och kostnadsreduceringar (+) av engångskaraktär som uppgick till +0,9 Mkr (-5,4). Kostnadsreduceringarna avsåg återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. Kostnaderna avsåg flytt till nya lokaler i Nederländerna samt, föregående år, förvärvet av Aqualla Brassware Ltd samt dataintrång.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,57 kr (5,62).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 20,3 Mkr (152,2).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr (2,50 omräknat efter aktiesplit).


VD KOMMENTERAR

En utmanande avslutning på året

Vi avslutar 2022 med ett fjärde kvartal som försäljningsmässigt uppgick till totalt 460 miljoner kronor och med EBITA-marginal om cirka 10 procent. Vi jämför utfallet med ett fjärde kvartal 2021 som var ovanligt starkt och kan därför konstatera att både försäljningstillväxten och marginalen försvagades betydligt. I en orolig omvärld och en utmanande avslutning på året är jag ändå glad och stolt över att vi för helåret ökat försäljningen med 5,5 procent och uppnått EBITA-marginal om cirka 15 procent, vilket är i linje med vårt uppsatta mål.

Som vi kommunicerat tidigare var fjärde kvartalet 2021 ovanligt starkt på grund av lageruppbyggnad hos framför allt våra nordiska kunder. Samtidigt har vi successivt under året sett en lägre efterfrågan, som en följd av den mer osäkra omvärlden med stigande inflation, räntor och energipriser. Flera kunder har också reducerat sina lager på grund av den ökade osäkerheten. Sammantaget innebär detta en lägre försäljning i alla våra länder och varumärken, men framför allt den nordiska. Vi förväntar oss en fortsatt osäker marknad, men ser långsiktigt ett stort underliggande behov av att renovera och bygga nya badrum och kök i alla våra marknader. Ett ökat behov av och ökade lagkrav på att bygga mer energieffektivt, med produkter som kan spara vatten och energi, är till vår fördel. Till exempel genom att byta till beröringsfria blandare.

Lönsamhetsmässigt konstaterar vi att marginalen försvagats under kvartalet, delvis som en följd av den lägre försäljningen, men också på grund av fortsatt höga priser på insatsvaror och energi som inte kompenserats fullt ut i priser till kund. Under kvartalet har vi även investerat cirka 7 miljoner kronor i ett nytt huvudkontor och distributionscenter för Hotbath i Nederländerna – en viktig investering för fortsatt försäljningstillväxt i Benelux och angränsande länder. Kostnader för försäljning och marknadsföring har ökat för alla varumärken under kvartalet, till följd av medvetna beslut för att utveckla våra marknadspositioner. Vi jämför också med ett fjärde kvartal 2021 som innebar lägre aktivitet inom dessa områden på grund av pandemin.

Det mer utmanande marknadsläget innebär ett ökat fokus på kostnadsläget. Vi sänker lagernivåerna, där vi ser stor potential att frigöra rörelsekapital de närmaste 18 månaderna. Vi anpassar även bemanningen efter försäljningen, samt fortsätter att än tydligare prioritera olika initiativ som kan stärka försäljning och lönsamhet för koncernen på både kort och lång sikt. Som en konsekvens har vi bland annat beslutat att reducera bemanningen i Mora med cirka 10 procent, en åtgärd som planeras att genomföras under första halvåret 2023.

Förmågan att lansera attraktiva produkter är central, oavsett marknadsläge, och under det fjärde kvartalet lanserade vi Damixa Silhouet Instant, som är en ny produkt för moderna kök där kokande vatten levereras direkt i kranen. Vi har också mött många positiva kommentarer kring förvärvet av Aqua Invent som skedde i oktober. Det är en ny, spännande verksamhet som tar plats i koncernen och kan hjälpa våra kunder att analysera sin vattenkvalitet och bidra med lösningar till rent vatten.

Även om marknadsläget är utmanande fortsätter vi vår tydliga strategi med att erbjuda hållbara produkter med attraktiv design samt lokal service på de marknader där vi verkar. Under hela 2022 har vi sett en försäljningsökning på våra mest hållbara produkter och vi har även fortsatt att reducera vårt koldioxidavtryck som koncern. Ett glädjande utfall och något som vi ska göra mer av under kommande år.