Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 489,5 Mkr (396,6), en ökning med 23,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 14,1 procent för fjärde kvartalet.
 • EBITA uppgick till 82,2 Mkr (63,3) motsvarande en EBITA-marginal om 16,8 procent (16,0). Föregående år belastades perioden med engångskostnader om 3,3 Mkr avseende flytt till nya lokaler i Danmark.
 • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 36,8 Mkr till nettoomsättningen samt 7,3 Mkr till EBITA.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,96 kr (0,69). Rensat för förändringen av tilläggsköpeskilling för Hot Bath BV uppgick resultat per aktie föregående år till 3,21 kr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 43,3 Mkr (33,7).

Januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 824,8 Mkr (1 536,8), en ökning med 18,7 procent jämfört med samma period 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 12,4 procent för perioden.
 • EBITA uppgick till 338,9 Mkr (208,4) motsvarande en EBITA-marginal om 18,6 procent (13,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (3,3). Årets kostnader avser förvärvet av Aqualla Brassware Ltd samt dataintrång.
 • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 120,7 Mkr till nettoomsättningen samt 29,9 Mkr till EBITA.
 • Resultat per aktie uppgick till 16,86 kr (6,24). Rensat för förändringen av tilläggsköpeskilling för Hot Bath BV uppgick resultat per aktie föregående år till 10,69 kr.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 152,2 Mkr (148,9).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 kr (4,50).
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en aktiesplit 3:1.

VD KOMMENTERAR

Vårt starkaste fjärde kvartal någonsin

Vi avslutar 2021 mycket starkt och presterar det bästa fjärde kvartalet någonsin, där omsättningen ökat med drygt 23 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2020. Försäljningen under årets tre sista månader uppgick totalt till 489,5 Mkr. EBITA förbättrades med hela 30 procent och uppgick till 82 Mkr, vilket motsvarar en marginal på nästan 17 procent. Det fina resultatet har också genererat ett mycket starkt kassaflöde.

Alla våra varumärken har uppvisat tillväxt, både för det fjärde kvartalet och hela 2021. Efter att ha upplevt en något tuffare marknad i Norden under tredje kvartalet ser vi en stark avslutning på den nordiska marknaden. Vi ser även fortsatt mycket stark internationell tillväxt där våra mer designinriktade varumärken och produktserier tas emot mycket väl av kunderna.

Vi kan konstatera att några kunder köpte extra volymer mot slutet av året för att säkra sina lagernivåer. Under det fjärde kvartalet har vi haft fortsatta utmaningar med att få inleveranser i rätt tid, samt ökade kostnader för insatsvaror och transporter – men trots det har vi lyckats bra med våra utleveranser. Vi bedömer att utmaningarna kommer att fortsätta under början av 2022. I nära samarbete med våra kunder har prisjusteringar genomförts för att på bästa sätt hantera de högre kostnadsnivåerna.

Intresset för hållbara produkter, i kombination med attraktiv design, fortsätter att öka. I vår värdekedja arbetar vi strategiskt med att minska miljöbelastningen och ett initiativ som fått särskilt genomslag under det fjärde kvartalet är att vi lyckats minska mängden material i våra förpackningar. Det är något vi arbetar med i hela koncernen och ett exempel är kökssortimentet inom Damixa Space där vi på kort tid minskat förpackningsstorleken med 30 procent. Det reducerar inte bara vår materialförbrukning utan medför också att det blir mindre skräp och färre transporter, med ytterligare miljöbesparingar som följd.

Våra kunder ser våra produkter som en viktig del av inredningen och tack vare våra förvärv kan vi erbjuda en bred produktportfölj. Den består, sedan förvärvet av Aqualla Brassware Ltd, förutom av blandare för kök och badrum, även av badkar, handdukstorkar, speglar och badrumsaccessoarer. Det är en spännande utveckling för koncernen och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt formspråk. Under fjärde kvartalet lanserade vi till exempel den stilfulla blandarserien Damixa Pine i matt svart och stål, för att möta kundernas efterfrågan på olika ytor.

Vi knyter ihop det fjärde kvartalet med stolthet och glädje över den fortsatt fina utvecklingen och det stora förtroende våra kunder har för oss. 2022 fortsätter i samma anda och vi ser fram emot att även fortsättningsvis vara en hållbar partner för våra kunder och en attraktiv arbetsplats för våra anställda