Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 396,6 Mkr (344,1), en ökning med 15,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 17,5 procent för perioden.
 • Rörelseresultatet uppgick till 60,5 Mkr (14,1) motsvarande en rörelsemarginal om 15,3 procent (4,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 Mkr (8,2) avseende flytten till nya lokaler och nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (0,68).
 • Rensat för förändring av tilläggsköpeskillingen för Hotbath, som presterat över förväntan, uppgick resultatet per aktie till 3,21 kr (0,68).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 33,7 Mkr (57,0).

Januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 536,8 Mkr (1 313,5), en ökning med 17,0 procent jämfört med samma period 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 10,0 procent för perioden.
 • Rörelseresultatet ökade till 197,5 Mkr (117,2). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 12,9 procent (8,9). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 Mkr (13,0).
 • Resultat per aktie var 6,24 kr (6,33).
 • Rensat för förändring av tilläggsköpeskillingen för Hotbath, som presterat över förväntan, uppgick resultatet per aktie till 10,69 kr (6,33).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 148,9 Mkr (-4,1).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (3,50)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Omstruktureringen av FM Mattsson Mora Group Danmark ApS som kommunicerades i fjärde kvartalet 2019 har avslutats. Verksamheten har flyttat till en ny lokal och monteringsverksamheten har upphört.

VD KOMMENTERAR

En mycket stark avslutning på ett annorlunda men framgångsrikt år

Vi fortsätter den mycket fina utvecklingen för 2020 med ett fjärde kvartal som är det starkaste kvartalet någonsin. Försäljningen ökade med 15,3% till 397 Mkr. Alla regioner och varumärken utvecklades positivt, som de har för året i sin helhet. Rörelsemarginalen uppgick till hela 15,3% som en följd av den starka försäljningen och en högre produktivitet i fabriken i Mora. Detta innebär att försäljningen för helåret 2020 ökade med 17% och att rörelsemarginalen uppgick till 12,9%. Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 197 Mkr, vilket innebär att det är ett rekordår med en ökning på drygt 68% jämfört med 2019.

Vi är mycket glada att kunna redovisa en tydlig lönsam tillväxt och ett mycket bra kassaflöde både för det fjärde kvartalet och för hela 2020. Samtidigt är vi mycket ödmjuka för den kris covid-19 orsakar många människor och organisationer. Vi har och fortsätter att arbeta aktivt för hälsa och säkerhet i verksamheten, samt att i nära dialog med kunder och leverantörer säkerställa en god leveransförmåga. Under kvartalet har vi upplevt vissa störningar från leverantörer som en följd av olika restriktioner. På det hela taget har vi dock lyckats erbjuda en bra service till våra kunder.

Det fjärde kvartalet uppvisade en hög efterfrågan från alla regioner och den starka tillväxten fortsatte internationellt. December brukar vanligtvis ha en lägre efterfrågan, men vi kan konstatera att den höll i sig bra. Vår bedömning är att många kunder ville avsluta pågående projekt, men även säkerställa goda lagernivåer inför helgerna och undvika risk för störningar på grund av covid-19. Vi har under året och kvartalet gynnats av att ”hemestrandet” har inneburit mer tid och pengar för att göra om i badrum och kök. Vi fortsätter självklart att följa efterfrågan i marknaden och eventuella effekter av covid-19. Vi förväntar oss en något försiktigare start på efterfrågan 2021 och även fortsatta utmaningar med leveransförmågan, som följd av de olika restriktioner och nedstängningar som sker globalt. Generellt ser vi dock positivt på våra möjligheter att utveckla vår försäljning vidare då vi upplever ett stort förtroende från våra kunder och ett långsiktigt behov av både nya och renoverade bostäder i de regioner och segment vi fokuserar på.

Det är alltid utmanande att lyckas med projekt och speciellt under en rådande pandemi. Vi är stolta över det lagarbete vi har haft i koncernen under detta utmanande år och som har gjort att vi lyckats mycket väl med våra olika projekt. Vi har lanserat flera produktnyheter med snygg design och smarta funktioner som t ex beröringsfria kranar. I fjärde kvartalet avslutades även omstruktureringen av Damixa, som kommunicerades för ett drygt år sedan. Monteringen i Danmark har avvecklats och vi har flyttat in i nya lokaler i Odense. Ett tydligt steg mot ökat fokus på produkt- och varumärkesutveckling och en lägre andel fasta kostnader, som sammantaget skapar ytterligare förutsättningar att flytta fram positionerna för Damixa.

Hållbarhet blir allt viktigare när våra kunder ska bygga och renovera. Därför följer vi vår strategi mot designade produkter med smarta funktioner för mindre vatten- och energiförbrukning och bättre hygien. Denna satsning innebär även digitalisering och ett ständigt lärande. Ett lysande exempel är samarbetet med Tinderhoj skola i Danmark där 180 beröringsfria vattenkranar har kopplats upp. Det innebär lägre vattenförbrukning, men även förutsättningar att ’live’ berätta för eleverna hur kranarna används och hur de själva kan påverka användningen. En digital utveckling som är bra för både miljö och plånbok, men även en utbildningsmöjlighet för nästa generation.