Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 344,1 Mkr (279,1), en ökning med 23,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (15,8) motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 procent (5,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (0,0) avseende i huvudsak nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark. 
 • Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 73,0 Mkr till nettoomsättningen samt 6,1 Mkr till rörelseresultatet efter avskrivning avseende kundrelationer.
 • Resultat per aktie var 0,68 kr (0,89).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 54,3 Mkr (42,9).

Januari-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 313,5 Mkr (1 138,1), en ökning med 15,4 procent jämfört med samma period 2018.
 • Rörelseresultatet ökade till 117,2 Mkr (81,3). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 8,9 procent (7,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 13,0 Mkr (7,8).
 • Hotbath bidrog med 185,2 Mkr till nettoomsättningen samt 25,6 Mkr till rörelseresultatet efter avskrivning avseende immateriella tillgångar.
 • Resultat per aktie var 6,33 kr (4,62).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,0 Mkr (105,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr (3,00).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I december har FM Mattsson Mora Group Danmark ApS aviserat att bolaget flyttar till en ny lokal i Odense i slutet av 2020 och att monteringsverksamheten ska upphöra.

Vd kommenterar

En stabil avslutning och fortsatta internationella framsteg

Vi avslutar 2019 och det fjärde kvartalet med en fortsatt tillväxt där omsättningen ökade med 23 procent jämfört fjärde kvartalet 2018 och uppgick därmed till drygt 344 Mkr. Glädjande är att vi har ett mycket starkt kassaflöde och lönsamheten fortsätter utvecklas på en god nivå. Detta mot bakgrund av att vi belastar det fjärde kvartalet med engångskostnader för att omstrukturera Damixa med målet att skapa ytterligare möjligheter för ett än mer design- och kundorienterat varumärke.

Vi är fortsatt mycket nöjda med att vår internationella försäljning fortsätter utvecklas positivt, både förvärvet av Hotbath och vår sedan tidigare befintliga affär. I båda affärerna ser vi en fortsatt god försäljningstillväxt och marginal. Vi har under en längre tid arbetat aktivt med att förbättra intjäningen, vilket vi ser allt mer positiva resultat från. Under det fjärde kvartalet var dock försäljningen i Norden svagare jämfört med motsvarande kvartal 2018, som ett resultat av en mer avvaktande byggmarknad i framför allt Sverige och Norge. Trots den lägre försäljningen i Norden har vi dock lyckats upprätthålla en relativt god lönsamhet, som följd av interna förbättringar.  

Under det fjärde kvartalet beslutade vi och påbörjade arbetet med att renodla huvudverksamheten för Damixa. Monteringsverksamheten i Odense kommer att upphöra under 2020 och en flytt kommer att ske till nya lokaler. Förändringen av verksamheten belastar kvartalet med engångskostnader om ca 8 Mkr. I dagsläget bedömer vi att ytterligare kostnader om ca 4,5 Mkr avseende förändringar av Damixa kommer att belasta 2020. Beslutet är i linje med vår strategi att förstärka och vidareutveckla våra varumärken och sortiment där vi för varumärket Damixa skapar en än mer designinriktad och flexibel organisation med tydliga danska influenser.

Innan årsskiftet påbörjade vi utrullning av nya butiksdisplayer för att skapa ökad synlighet i butik, lanserade Damixa Bell Pro, samt kompletterade med ytterligare produktvarianter för inbyggda produkter. Lanseringar som ska göra oss mer heltäckande som leverantör och samarbetspartner. För 2020 fortsätter vi på den inslagna vägen med ökat fokus på att utveckla våra marknadspositioner både i den nordiska hemmamarknaden och internationellt. Ett flertal produktlanseringar är planerade för året där vi fortsätter att erbjuda hållbara produkter och tjänster med ett än mer tydligt designinnehåll. Ett lysande exempel på detta är den fina respons som Mora Armatur MMIX Tronic i svart har fått. En produkt som kombinerar attraktiv design med tydliga vatten- och energibesparingar och mitt i prick på vad vi vill erbjuda våra kunder och samarbetspartners.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.