Bokslutskommuniké januari–december 2012

Fjärde kvartalet

•    Nettoomsättningen uppgick till 197,6 MSEK (209,2)

•    Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (12,4). Rörelseresultat före engångsposter uppgick till 1,0 MSEK (14,0)

•    Rörelsemarginalen uppgick till -2,4 procent (5,9)

•    Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (7,7). Resultat per aktie var 0,52 SEK (0,67)

•    Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,4 MSEK (34,5)

•    Priveq Investment avyttrade sina aktier till Tibia Konsult AB, LK Finans AB samt Jan Söderberg Förvaltning AB.

Helåret

•    Nettoomsättningen uppgick till 860,5 MSEK (918,6)

•    Rörelseresultatet uppgick till 38,3 MSEK (69,6). Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 56,4 MSEK (75,8)

•    Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (7,6)

•    Resultat efter skatt uppgick till 32,6 MSEK (45,7). Resultat per aktie var 2,85 SEK (4,00)

•    Kassaflödet efter investeringar är fortsatt starkt och uppgick till 67,0 MSEK (85,3)

•    Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK per aktie (4,00).

VD kommentar:

Året i sin helhet utvecklades svagare än vad vi förväntade oss vid ingången av 2012. Framför allt kvartal tre och fyra utvecklades svagare än vad vi förutsett då främst december som stod för ett stort tapp i jämförelse med 2011, beroende på marknadens generella avvaktan inför årsskiftet.

I fjärde kvartalet belastas resultatet med 5,7 MSEK i engångskostnader för förberedelser för den tidigare aviserade noteringen av Ostnor samt ytterligare omstrukturering. Det försvagade rörelseresultatet förklaras i övrigt av de lägre volymer som tillverkats under perioden. Bolaget genererar ett starkt kassaflöde under kvartalet som helhet.

Noteringsplanerna har i samband med en försäljning av Priveq Investments aktier till tre nya ägare avbrutits och Ostnor ska istället utvecklas vidare i en onoterad miljö.

Klicka här för rapporten i sin helhet

Kalendarium kommande rapporter:
Årsredovisning 2012                   April

Årsstämma                                   7 maj
Delårsrapport Kv.1 2013            8 maj
Delårsrapport Kv. 2 2013           29 augusti
Delårsrapport Kv. 3 2013           7 november