Hållbar utveckling från start till mål

Nästan allt vi gör rör vatten, en av världens viktigaste resurser. Därför är hållbarhet en naturlig del i allt vi gör, varje dag. Vi ser till helheten och tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter under hela resan – från idéstadiet till att våra produkter används i våra kunders vardag.

Hållbarhet

Året i siffror

Andelen av koncernens totala elförbrukning som kommer från förnyelsebara källor
0 %
Försäljningstillväxt av produkter vi klassificerar som ”Bättre” eller ”Bäst”
0 %
Frisknärvaro
0 %
Reduktion av CO2-utsläpp från scope 1, 2 samt godstransporter enligt GHG-protokollets scope 3 kategori 4.
0 %

Våra fokusområden

Ett hållbart företagande kräver arbete i flera dimensioner och på flera nivåer. Vi vill utveckla mer hållbara produkter, göra ansvarsfulla inköp, minimera vårt eget miljöavtryck och prioritera en attraktiv och trygg arbetsmiljö för våra anställda.

Vi arbetar efter våra tre fokusområden där vi kan skapa en positiv förändring för både oss själva och vår omvärld. 

Dessa fokusområden har tagit avstamp i FN:s 17 globala mål, där vi prioriterar de sex mål vi ser som viktigast för oss att arbeta mot, och där vi verkligen kan göra skillnad.

Hållbara produkter
Hållbara processer
Hållbara människor

Vår hållbarhetsstrategi

Vår affärsidé är att ”erbjuda starka varumärken med WOW-känsla som kunderna är villiga att betala lite extra för”. En central komponent i denna affärsidé är vårt starka fokus på hållbarhet, som utgör en av våra fem strategiska hörnstenar. Vår ambition är att bli erkänd som ledande inom produkthållbarhet på våra huvudmarknader samt att agera ansvarsfullt och kontinuerligt minska vår miljöbelastning i hela värdekedjan.

Vi arbetar mot fyra tydliga hållbarhetsmål:

Uppfyllande av hållbarhetsmål 2022

HållbarhetsmålMål 2022Utfall 2022Utfall 2021Utfall 2020
Försäljningstillväxt produktklassificering Bättre & Bäst≥ 10 %20 %10 %13 %
Minska CO2 utsläppen i Scope 1, 2 samt transporter*≥ 5 %16 %12 %2 %
Frisknärvaro≥ 96 %94 %95 %95 %
Index medarbetarenkät “Voice”≥ 66 %62 %60 %59 %

* I förhållande till försäljningsvolym.

Ecovadis

Under 2023 fick FM Mattsson Group silverranking av Ecovadis. Det innebär att vi är bland de 18 procent som är bäst på hållbarhetsarbete inom vår del av den globala tillverknings-industrin.

Hållbart genom hela värdekedjan

Vi arbetar med hållbarhet i hela vår värdekedja och försöker identifiera de områden där vi kan ha en positiv påverkan på människa och miljö.

Så jobbar vi

Vårt hållbarhetsarbete är omfattande och involverar många delar. Vi försöker fokusera på de områden där vi har en betydande direkt eller potentiell påverkan, genom att årligen värdera och analysera de risker och möjligheter som finns, samt genom dialog med våra intressenter.

Minska klimatförändringarna

Vi står bakom 1,5-gradersmålet och EU:s klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050. Här är några exempel på hur vi arbetar:

Minskning av CO₂-utsläpp

0 %

Under 2023 minskade vi våra CO2 –utsläpp från varutransporter till våra verksamheter med 6 procent motsvarande 56 ton CO2e.

Vatten – en livsviktig resurs

Det råder vattenbrist i stora delar av världen, och enligt FN kommer det att bli värre de kommande decennierna. Inte minst i Europa.

Störst skillnad gör vi genom att arbeta för bättre lösningar så att våra kunder kan minska sin vattenförbrukning.

Våra arbetsplatser, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Produkter med mindre miljöpåverkan

Vi delar in våra produkter i de tre klassificeringarna Bra, Bättre, Bäst, baserat på produkternas energiklassificering, materialinnehåll och certifiering.

0 %

2023 ökade försäljningen med 13 procent för vattenkranar i klasserna Bättre och Bäst.

Materialanvändning

Hela samhället behöver ställa om till en cirkulär ekonomi om vi ska klara klimatmålen. Företagen är inget undantag.

Avfallshantering

Vi arbetar på flera sätt för att minska uppkomst av direkt och indirekt avfall.

0 %

Under 2023 driftsattes en ny indunstare i Morafabriken.

Med indunstaren minskar vi mängden flytande farligt avfall med över 90% vilket både ger en kostnadsbesparing och en reduktion av lastbilstransporter.

En ansvarsfull leverantörskedja

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att ta ansvar även i leverantörsledet.

Genom en proaktiv dialog med våra leverantörer kan vi verka för goda arbetsvillkor, minska risken för brott mot mänskliga rättigheter och annat. Vi vill säkerställa att även våra leverantörer har en trygg och säker arbetsmiljö, och att de arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Alla leverantörer måste signera vår uppförandekod för leverantörer.

Nasdaq ESG

FM Mattsson AB har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner 2023. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknadstransparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor.

Medarbetare och kultur

FM Mattsson AB är en av de större arbetsgivarna i Mora kommun, och en viktig arbetsgivare i flera andra städer där vi är verksamma.

Engagerade, välmående och trygga medarbetare är en central del i vår strategi och en förutsättning för en välmående, växande koncern. Oavsett var vi verkar vill vi vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, har bra förutsättningar och tillsammans utvecklar verksamheten för att nå vår vision och våra mål.

Uppförandekod

och anmälan om missförhållanden

I vår uppförandekod finns riktlinjer som alla medarbetare och samarbetspartners ska följa. Den innefattar affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, informationsgivning, kvalitet och miljö och baseras på:

  • FN:s mänskliga rättigheter och tillhörande FN‐konventioner
  • ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
  • OECD:s riktlinjer för internationella företag
  • FN:s Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption
  • Kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001

Visselblåsarfunktion

Om en medarbetare eller annan intressent anser att vi inte agerar i enlighet med vår uppförandekod, eller att våra affärspartners inte uppfyller villkoren i uppförandekoden, har man möjlighet att anmäla detta via ett webbformulär som finns på vår hemsida.