Resultaträkning – Delår

MSEK 2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
Nettoomsättning 493,4 1 938,6 1 489,0 1 039,8 533,2 1 925,6 1 465,7 1 043,0 496,6 1 824,8 1 335,4 919,7 428,1 1 536,8 1 140,2 784,8 419,9 1 313,5 969,4 647,5 299,3
Kostnad för sålda varor -306,7 -1 238,8 -938,2 -648,1 -332,5 -1 214,8 -925,0 -649,3 -304,2 -1 121,4 -814,0 -551,9 -255,8 -984,1 -735,5 -506,4 -263,7 -865,6 -623,6 -408,3 -183,2
Bruttoresultat 186,7 699,8 550,8 391,7 200,7 710,8 540,7 393,7 192,4 703,5 521,4 367,8 172,3 552,7 404,7 278,4 156,2 447,9 345,8 239,2 116,0
                                           
Försäljningskostnader -93,6 -361,0 -271,3 -182,2 -90,2 -317,4 -228,3 -156,2 -74,4 -264,9 -192,2 -134,6 -66,1 -250,3 -189,7 -132,8 -71,1 -244,1 -171,7 -119,9 -57,3
Administrations- och FoU-kostnader -39,6 -136,6 -97,6 -68,0 -33,9 -119,3 -81,2 -54,6 -26,3 -102,6 -72,9 -52,0 -27,6 -97,9 -71,7 -48,4 -24,0 -84,9 -69,1 -47,8 -19,9
Övriga rörelseintäkter och kostnader -0,2 17,2 14,4 1,6 1,9 7,1 3,5 2,1 2,6 2,9 0,5 4,7 2,2 4,0 1,9 -0,4 -2,1 5,7 2,6 1,9 0,7
EBITA 53,3 219,4 196,3 143,0 78,5 281,2 234,6 185,0 94,3 338,9 256,8 185,9 80,8 208,5 145,2 96,8 59,0 124,6 107,6 73,4 39,5
                                           
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -6,4 -26,0 -19,5 -12,8 -6,3 -23,9 -17,7 -11,8 -5,9 -20,6 -14,9 -9,2 -3,7 -11,0 -8,3 -5,5 -2,8 -7,4 -4,6 -1,8 0,0
Rörelseresultat 46,9 193,5 176,9 130,3 72,2 257,3 216,9 173,2 88,3 318,3 241,9 176,6 77,1 197,6 137,0 91,3 56,3 117,2 103,0 71,6 39,5
Finansiella poster – netto -8,8 -0,9 -11,7 -11,6 -3,8 -5,7 -11,0 -6,0 -2,3 -10,4 -7,1 -4,9 -4,7 -65,4 -29,9 -28,1 -2,8 -2,7 -1,8 -1,4 -0,4
Resultat före skatt 38,1 192,5 165,2 118,6 68,4 251,6 205,9 167,2 86,1 307,9 234,8 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1
                                           
Skatt på periodens resultat -9,9 -45,2 -37,0 -26,5 -15,4 -58,1 -49,2 -39,9 -20,2 -70,7 -53,3 -39,0 -17,0 -45,6 -30,1 -20,1 -11,9 -27,4 -23,6 -17,2 -8,4
Periodens resultat 28,2 147,3 128,2 92,1 52,9 193,4 156,7 127,3 65,8 237,3 181,5 132,8 55,5 86,6 77,0 43,0 41,6 87,0 77,6 53,0 30,7
                                           
Övrigt totalresultat                                          
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                          
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -22,8 7,5 1,9 -0,1 68,8 56,8 29,8 -0,1 -6,7 4,4 6,4 0,1 -2,9 0,7 0,1 -27,2 -28,9 -13,9 -0,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 4,7 -1,5 -0,5 0,0 -14,2 -12,5 -6,6 0,0 1,4 -0,9 -1,3 0,0 0,6 -0,1 5,4 6,4 3,0 0,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                          
Omräkningsdifferenser 38,1 -0,3 31,9 58,1 12,1 54,9 41,4 28,7 4,5 17,8 9,0 5,0 13,7 -18,7 2,9 0,2 23,8 -6,7 4,0 -2,0 1,6
Säkring av mässing 3,0 -0,5 1,4 0,7 1,9 -5,3 -5,8 -5,1 1,9 1,8 -0,7 0,7 2,3 2,3 1,6 0,4 -1,9 1,3 1,5 1,4 3,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,6 0,1 -0,3 -0,1 -0,4 1,1 1,2 1,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 68,7 128,6 167,2 152,3 66,5 298,7 237,7 175,2 71,8 251,3 193,4 143,4 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,2 34,6
                                           
Resultat per aktie                                          
Före och efter utspädning (kronor) 0,67 3,48 3,03 2,18 1,25 4,57 3,70 3,01 4,67 16,86 12,90 9,46 3,98 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 14 103 14 070 14 059 14 037 13 969 13 887 13 887 13 887 13 887 13 742 13 692 13 594 13 445