Resultaträkning – Delår

MSEK 2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
                                   
Nettoomsättning 1 938,6 1 489,0 1 039,8 533,2 1 925,6 1 465,7 1 043,0 496,6 1 824,8 1 335,4 919,7 428,1 1 536,8 1 140,2 784,8 419,9 1 313,5 969,4 647,5 299,3                                    
Kostnad för sålda varor -1 238,8 -938,2 -648,1 -332,5 -1 214,8 -925.0 -649,3 -304,2 -1 121,4 -814,0 -551,9 -255,8 -984,1 -735,5 -506,4 -263,7 -865,6 -623,6 -408,3 -183,2                                    
Bruttoresultat 699,8 550,8 391,7 200,7 710.8 540.7 393,7 192,4 703,5 521,4 367,8 172,3 552,7 404,7 278,4 156,2 447,9 345,8 239,2 116,0                                    
                                                                             
Försäljningskostnader -361,0 -271,3 -182,2 -90,2 -317,4 -228,3 -156,2 -74,4 -264,9 -192,2 -134,6 -66,1 -250,3 -189,7 -132,8 -71,1 -244,1 -171,7 -119,9 -57,3                                    
Administrations- och FoU-kostnader -136,6 -97,6 -68,0 -33,9 -119,3 -81,2 -54,6 -26,3 -102,6 -72,9 -52,0 -27,6 -97,9 -71,7 -48,4 -24,0 -84,9 -69,1 -47,8 -19,9                                    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 17,2 14,4 1,6 1,9 7.1 3.5 2,1 2,6 2,9 0,5 4,7 2,2 4,0 1,9 -0,4 -2,1 5,7 2,6 1,9 0,7                                    
EBITA 219,4 196,3 143,0 78,5 281.2 234.6 185,0 94,3 338,9 256,8 185,9 80,8 208,5 145,2 96,8 59,0 124,6 107,6 73,4 39,5                                    
                                                                             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -26,0 -19,5 -12,8 -6,3 -23.9 -17.7 -11,8 -5,9 -20,6 -14,9 -9,2 -3,7 -11,0 -8,3 -5,5 -2,8 -7,4 -4,6 -1,8                                    
Rörelseresultat 193,5 176,9 130,3 72,2 257.3 216.9 173,2 88,3 318,3 241,9 176,6 77,1 197,6 137,0 91,3 56,3 117,2 103,0 71,6 39,5                                    
Finansiella poster – netto -0,9 -11,7 -11,6 -3,8 -5.7 -11.0 -6,0 -2,3 -10,4 -7,1 -4,9 -4,7 -65,4 -29,9 -28,1 -2,8 -2,7 -1,8 -1,4 -0,4                                    
Resultat före skatt 192,5 165,2 118,6 68,4 251.6 205.9 167,2 86,1 307,9 234,8 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1                                    
                                                                             
Skatt på periodens resultat -45,2 -37,0 -26,5 -15,4 -58.1 -49.2 -39,9 -20,2 -70,7 -53,3 -39,0 -17,0 -45,6 -30,1 -20,1 -11,9 -27,4 -23,6 -17,2 -8,4                                    
Periodens resultat 147,3 128,2 92,1 52,9 193.4 156.7 127,3 65,8 237,3 181,5 132,8 55,5 86,6 77,0 43,0 41,6 87,0 77,6 53,0 30,7                                    
                                                                             
Övrigt totalresultat                                                                            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                                                            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -22,8 7,5 1,9 -0,1 68.8 56.8 29,8 -0,1 -6,7 4,4 6,4 0,1 -2,9 0,7 0,1 -27,2 -28,9 -13,9 -0,4                                    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 4,7 -1,5 -0,5 0,0 -14.2 -12.5 -6,6 0,0 1,4 -0,9 -1,3 0,0 0,6 -0.1 5,4 6,4 3,0 0,1                                    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                                                            
Omräkningsdifferenser -0,3 31,9 58,1 12,1 54.9 41.4 28,7 4,5 17,8 9,0 5,0 13,7 -18,7 2,9 0,2 23,8 -6,7 4,0 -2,0 1,6                                    
Säkring av mässing -0,5 1,4 0,7 1,9 -5.3 -5.8 -5,1 1,9 1,8 -0,7 0,7 2,3 2,3 1,6 0,4 -1,9 1,3 1,5 1,4 3,4                                    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,1 -0,3 -0,1 -0,4 1.1 1.2 1,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7                                    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 128,6 167,2 152,3 66,5 298.7 237.7 175,2 71,8 251,3 193,4 143,4 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,2 34,6                                    
                                                                             
Resultat per aktie                                                                            
Före och efter utspädning (kronor) 3,48 3,03 2,18 1,25 4.57 3.70 3,01 4,67 16,86 12,90 9,46 3,98 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28                                    
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 14 103 14 070 14 059 14 037 13 969 13 887 13 887 13 887 13 887 13 742 13 692 13 594 13 445