Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 449,6 449,2 506,6 533,2 459,9 422,7 546,4 496,6 489,5 415,6 491,7 428,1 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3    
Kostnad för sålda varor -300,6 -290,0 -315,6 -332,5 -289,8 -275,7 -345,1 -304,2 -307,4 -262,0 -296,2 -255,8 -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2    
Bruttoresultat 149,0 159,2 190,9 200,7 170,1 147,0 201,3 192,4 182,1 153,6 195,5 172,3 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0    
                                             
Försäljningskostnader -89,7 -89,1 -92,0 -90,2 -89,1 -72,2 -81,7 -74,4 -72,7 -57,6 -68,5 -66,1 -60,6 -56,9 -61,7 -71,1 -72,4 -51,9 -62,6 -57,3    
Administrations- och FoU-kostnader -39,0 -29,6 -34,1 -33,9 -38,1 -26,6 -28,4 -26,3 -29,6 -20,9 -24,3 -27,6 -26,3 -23,2 -24,4 -24,0 -15,9 -21,2 -27,9 -19,9    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,8 12,8 -0,3 1,9 3,6 1,4 -0,4 2,6 2,4 -4,2 2,4 2,2 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7    
EBITA 23,1 53,3 64,5 78,5 46,6 49,6 90,8 94,3 82,2 70,8 105,1 80,8 63,2 48,5 37,7 59,0 16,9 34,2 34,0 39,5    
                                             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -6,5 -6,7 -6,5 -6,3 -6,2 -5,9 -5,9 -5,9 -5,7 -5,7 -5,6 -3,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -1,8    
Rörelseresultat 16,6 46,6 58,1 72,2 40,4 43,7 84,9 88,3 76,5 65,2 99,5 77,1 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5    
Finansiella poster – netto 10,7 0,0 -7,8 -3,8 5,2 -5,0 -3,7 -2,3 -3,3 -2,3 -0,2 -4,7 -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4    
Resultat före skatt 27,3 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,2 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1    
                                             
Skatt på periodens resultat -8,2 -10,5 -11,1 -15,4 -8,9 -9,3 -19,7 -20,2 -17,4 -14,3 -22,0 -17,0 -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4    
Periodens resultat 19,1 36,1 39,2 52,9 36,7 29,4 61,5 65,8 55,9 48,6 77,2 55,5 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7    
                                             
Övrigt totalresultat                                            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -30,3 5,6 2,0 -0,1 12,0 26,9 29,9 -0,1 -11,1 -2,0 6,3 0,1 -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 6,3 -1,1 -0,5 0,0 -1,7 -5,9 -6,6 0,0 2,3 0,4 -1,3 0,0 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                            
Omräkningsdifferenser -32,4 -26,2 46,1 12,1 13,6 12,7 24,2 4,5 8,8 4,0 -8,7 13,8 -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6    
Säkring av mässing -1,9 0,7 -1,2 1,9 0,5 -0,6 -7,0 1,9 2,5 -1,4 -1,6 2,3 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,4 -0,2 0,3 -0,4 -0,1 0,1 1,4 -0,4 -0,5 0,2 0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -38,8 15,1 85,8 66,5 61,0 62,6 103,4 71,8 57,9 49,9 72,3 71,2 -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6    
                                             
Resultat per aktie                                            
Före och efter utspädning (kronor) 0,45 0,85 0,93 1,25 0,87 0,69 1,45 4,67 3,96 3,45 5,48 3,98 0,69 2,45 0,10 3,00 0,68 1,77 1,63 2,28    
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 14 103 14 103 14 070 14 059 14 037 13 969 13 887 13 887 13 887 13 887 13 742 13 692 13 594