Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2023
Jul-Sep
2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 449,2 506,6 533,2 459,9 422,7 546,4 496,6 489,5 415,6 491,7 428,1 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3 279,1 265,4 313,6 280,1    
Kostnad för sålda varor -290,0 -315,6 -332,5 -289,8 -275,7 -345,1 -304,2 -307,4 -262,0 -296,2 -255,8 -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2 -185,9 -178,0 -210,3 -185,7    
Bruttoresultat 159,2 190,9 200,7 170,1 147,0 201,3 192,4 182,1 153,6 195,5 172,3 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0 93,2 87,4 103,3 94,4    
                                                   
Försäljningskostnader -89,1 -92,0 -90,2 -89,1 -72,2 -81,7 -74,4 -72,7 -57,6 -68,5 -66,1 -60,6 -56,9 -61,7 -71,1 -72,4 -51,9 -62,6 -57,3 -60,8 -50,0 -61,6 -57,9    
Administrations- och FoU-kostnader -29,6 -34,1 -33,9 -38,1 -26,6 -28,4 -26,3 -29,6 -20,9 -24,3 -27,6 -26,3 -23,2 -24,4 -24,0 -15,9 -21,2 -27,9 -19,9 -19,4 -14,3 -22,6 -21,1    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 12,8 -0,3 1,9 3,6 1,4 -0,4 2,6 2,4 -4,2 2,4 2,2 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7 2,8 3,7 2,8 1,4    
EBITA 53,3 64,5 78,5 46,6 49,6 90,8 94,3 82,2 70,8 105,1 80,8 63,2 48,5 37,7 59,0 16,9 34,2 34,0 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8    
                                                   
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -6,7 -6,5 -6,3 -6,2 -5,9 -5,9 -5,9 -5,7 -5,7 -5,6 -3,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -1,8    
Rörelseresultat 46,6 58,1 72,2 40,4 43,7 84,9 88,3 76,5 65,2 99,5 77,1 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8    
Finansiella poster – netto 0,0 -7,8 -3,8 5,2 -5,0 -3,7 -2,3 -3,3 -2,3 -0,2 -4,7 -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4 -1,2 -1,6 -0,1 0,4    
Resultat före skatt 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,2 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,1 21,8 17,2    
                                                   
Skatt på periodens resultat -10,5 -11,1 -15,4 -8,9 -9,3 -19,7 -20,2 -17,4 -14,3 -22,0 -17,0 -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4 -2,7 -5,1 -4,9 -4,0    
Periodens resultat 36,1 39,2 52,9 36,7 29,4 61,5 65,8 55,9 48,6 77,2 55,5 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7 11,9 20,1 17,0 13,2    
                                                   
Övrigt totalresultat                                                  
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                                  
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 5,6 2,0 -0,1 12,0 26,9 29,9 -0,1 -11,1 -2,0 6,3 0,1 -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4 -0,3 1,8 -4,5 -0,1    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1,1 -0,5 0,0 -1,7 -5,9 -6,6 0,0 2,3 0,4 -1,3 0,0 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1 0,4 -1,0 1,0    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                                  
Omräkningsdifferenser -26,2 46,1 12,1 13,6 12,7 24,2 4,5 8,8 4,0 -8,7 13,8 -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6 -0,6 -1,9 1,9 6,0    
Säkring av mässing 0,7 -1,2 1,9 0,5 -0,6 -7,0 1,9 2,5 -1,4 -1,6 2,3 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 -0,5 -1,4 -0,6 -1,2    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,2 0,3 -0,4 -0,1 0,1 1,4 -0,4 -0,5 0,2 0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7 0,1 0,3 0,1 0,3    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 15,1 85,8 66,5 61,0 62,6 103,4 71,8 57,9 49,9 72,3 71,2 -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6 11,1 17,9 14,8 18,2    
                                                   
Resultat per aktie                                                  
Före och efter utspädning (kronor) 0,85 0,93 1,25 0,87 0,69 1,45 4,67 3,96 3,45 5,48 3,98 0,69 2,45 0,10 3,00 0,68 1,77 1,63 2,28 0,89 1,49 1,26 0,98    
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 42 310 14 103 14 103 14 070 14 059 14 037 13 969 13 887 13 887 13 887 13 887 13 742 13 692 13 594 13 445 13 445 13 445 13 445