Resultaträkning – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019  
Nettoomsättning 1 938,6 1 925,6 1 824,8 1 536,8 1 313,5  
Kostnad för sålda varor -1 238,8 -1 214,8 -1 121,4 -984,1 -865,6  
Bruttoresultat 699,8 710,8 703,5 552,7 447,9  
             
Försäljningskostnader -361,0 -317,4 -264,9 -250,3 -244,1  
Administrations- och FoU-kostnader -136,6 -119,3 -102,6 -97,9 -84,9  
Övriga rörelseintäkter och kostnader 17,2 7,1 2,9 4,0 5,7  
EBITA 219,4 281,2 4,0 208,5 124,6  
             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -26,0 -23,9 -20,6 -11,0 -7,4  
Rörelseresultat 193,5 257,3 318,3 197,6 117,2  
Finansiella poster – netto -0,9 -5,7 -10,4 -65,4 -2,7  
Resultat före skatt 192,5 251,6 307,9 132,2 114,5  
             
Skatt på periodens resultat -45,2 -58,1 -70,7 -45,6 -27,4  
Periodens resultat 147,3 193,4 237,3 86,6 87,0  
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -22,8 68,8 -6,7 -2,9 -27,2  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 4,7 -14,2 1,4 0,6 5,4  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Omräkningsdifferenser -0,3 54,9 17,8 -18,7 -6,7  
Säkring av mässing -0,5 -5,3 1,8 2,3 1,3  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,1 1,1 -0,4 -0,5 -0,3  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 128,6 298,7 251,3 67,4 59,6  
             
Resultat per aktie            
Resultat per aktie (kronor) 3,48 4,57 16,86 6,24 6,33  
Antal aktier (tusen) 4 310 42 310 14 070 13 887 13 742