Resultaträkning – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 938,6 1 925,6 1 824,8 1 536,8 1 313,5
Kostnad för sålda varor -1 238,8 -1 214,8 -1 121,4 -984,1 -865,6
Bruttoresultat 699,8 710,8 703,5 552,7 447,9
           
Försäljningskostnader -361,0 -317,4 -264,9 -250,3 -244,1
Administrations- och FoU-kostnader -136,6 -119,3 -102,6 -97,9 -84,9
Övriga rörelseintäkter och kostnader 17,2 7,1 2,9 4,0 5,7
EBITA 219,4 281,2 338,9 208,5 124,6
           
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -26,0 -23,9 -20,6 -11,0 -7,4
Rörelseresultat 193,5 257,3 318,3 197,6 117,2
Finansiella poster – netto -0,9 -5,7 -10,4 -65,4 -2,7
Resultat före skatt 192,5 251,6 307,9 132,2 114,5
           
Skatt på periodens resultat -45,2 -58,1 -70,7 -45,6 -27,4
Periodens resultat 147,3 193,4 237,3 86,6 87,0
           
Övrigt totalresultat          
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen          
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -22,8 68,8 -6,7 -2,9 -27,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 4,7 -14,2 1,4 0,6 5,4
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen          
Omräkningsdifferenser -0,3 54,9 17,8 -18,7 -6,7
Säkring av mässing -0,5 -5,3 1,9 2,3 1,3
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,1 1,1 -0,4 -0,5 -0,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 128,6 298,7 251,3 67,4 59,6
           
Resultat per aktie          
Resultat per aktie (kronor) 3,48 4,57 16,86 6,24 6,33
Antal aktier (tusen) 42 310 42 310 14 070 13 887 13 742