Kassaflödesanalys – Delår

MSEK 2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
Resultat före skatt 118,6 68,4 251,6 205,9 167,2 86,1 307,9 234,7 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1 78,8 64,2 38,8 17,2
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 34,1 9,8 39,1 29,3 10,6 9,4 43,4 20,4 17,5 28,4 28,1 29,0 50,2 22,8 47,8 52,8 23,0 11,7 28,0 15,6 14,5 6,8
Förändring av rörelsekapital -89,0 -21,4 -182,9 -166,3 -166,3 -108,8 -75,4 -35,3 -71,9 -53,7 33,4 9,6 -51,3 -40,0 17,7 -29,5 -41,0 -47,2 20,5 -0,5 -22,2 -18,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,7 56,8 107,8 68,9 11,5 -13,3 275,9 219,8 117,4 47,2 193,7 145,7 62,0 36,3 180,0 124,5 52,2 3,6 127,3 79,3 31,1 5,2
                                             
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20,5 -14,3 -58,6 -35,3 -24,1 -11,8 -31,1 -23,7 -13,9 -7,1 -32,7 -20,8 -14,4 -8,5 -22,4 -14,8 -9,6 -2,9 -11,3 -9,3 -7,4 -2,6
Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar -6,8 -2,6 -16,1 -11,9 -7,5 -4,0 -16,5 -11,3 -7,6 -1,5 -11,0 -8,0 -5,8 -2,5 -10,0 -7,3 -5,4 -1,7 -11,2 -7,7 -5,8 -2,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,9 0,9 -1,1 -1,6 -1,2 -1,4 0,5 -11,2 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,1 -0,1
Förvärv av dotterföretag 0,0 0,0 -12,6 0,0 0,0 0,0 -77,3 -77,3 -77,3 -77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -152,3 -152,3 -152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,3 -16,9 -87,4 -47,2 -31,6 -15,8 -123,7 -110,8 -97,9 -85,0 -44,8 -30,4 -21,4 -12,4 -184,2 -185,6 -167,3 -4,6 -22,0 -16,9 -13,3 -5,5
                                             
Kassaflöde efter investeringar 36,4 39,9 20,4 21,7 -20,1 -29,1 152,2 109,0 19,5 -37,8 148,9 115,3 40,6 23,9 -4,2 -61,1 -115,1 -1,0 105,3 62,4 17,8 -0,3
                                             
Förändring av checkräkningskredit 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyemisson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skulder -28,7 -7,0 -38,7 -32,9 -25,9 -5,2 -99,0 -89,7 -91,7 -87,2 -27,8 -23,1 -21,4 -6,1 -19,0 -14,1 -17,1 -5,2 -4,9 -3,4 -2,8 -0,8
Utbetald utdelning -105,8 0,0 -105,8 -105,8 -105,8 0,0 -63,5 -63,5 -63,5 0,0 -48,6 0,0 0,0 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -74,1 -7,0 -144,5 -138,7 -131,7 -5,2 -162,5 -153,2 -155,2 -87,2 -76,4 -23,1 -21,4 -6,1 -80,2 -75,7 -57,4 -5,2 -45,2 -43,7 -43,1 -0,8
                                             
Periodens kassaflöde -37.7 32.9 -124.1 -117.0 -151.8 -34.3 -10.3 -44.2 -135.7 -125.0 72.5 92.2 19.2 17.8 -84.4 -136.8 -172.5 -6.2 60.1 18.7 -25.3 -1.1
                                             
Likvida medel vid periodens början 69,6 69,6 193,9 193,9 193,9 193,9 203,5 203,5 203,5 203,5 131,1 131,1 131,1 131,1 215,5 215,5 215,5 215,5 156,0 156,0 156,0 156,0
Valutadifferens i likvida medel 6,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 -0,6 -0,2 -0,2 0,1 -0,6 0,0 0,1 0,1 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,0
Likvida medel vid periodens slut 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,9 193,9 159,8 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 43,0 209,6 215,5 174,4 130,7 155,0