Kassaflödesanalys – Kvartal

MSEK 2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
 
Resultat före skatt 27,3 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,3 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1  
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 17,1 -18,1 24,2 9,8 9,8 18,7 1,2 9,4 23,1 2,8 -10,8 28,4 -0,8 -21,2 27,3 22,8 -4,9 29,8 11,3 11,7  
Förändring av rörelsekapital mm 91,0 38,6 -67,5 -21,4 -16,6 0,0 -57,5 -108,8 -40,2 36,6 -18,2 -53,7 23,8 60,9 -11,3 -40,0 47,2 11,6 6,1 -47,2  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 135,3 67,1 7,0 56,8 38.8 57,4 24.9 -13.4 56.1 102.3 70.3 47.1 48.0 83.7 25.6 36.3 55.5 72.4 48.6 3.6  
                                           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,2 -11,1 -10,4 -16,9 -40.2 -15,5 -15.8 -15.8 -12.9 -12.9 -13.0 -84.9 -14.3 -9.1 -9.0 -12.4 1.5 -18.4 -162.7 -4.6  
                                           
Kassaflöde efter investeringar 124,2 56,0 -3,4 39,8 -1.4 41,9 9.0 -29.1 43.3 89.5 57.3 -37.8 33.7 74.6 16.6 23.9 57.0 54.0 -114.1 -1.0  
                                           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22,1 -55,6 -67,1 -7,0 -5.8 -7,0 -126.5 -5.2 -9.2 2.0 -68.0 -87.2 -53.3 -1.6 -15.3 -6.1 -4.4 -18.3 -52.3 -5.2  
                                           
Periodens kassaflöde 102,1 0,4 -70,5 32,8 -7.2 34,9 -117.5 -34.3 34.1 91.5 -10.7 -125.0 -19.6 73.0 1.3 17.8 52.5 35.7 -166.4 -6.2  
                                           
Likvida medel vid periodens början 36,9 38,0 102,7 69,6 76.8 41,8 159.9 193.9 159.8 68.3 77.9 203.5 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6 215.5  
Valutadifferens i likvida medel -3,7 -1,6 5,8 0,2 0.0 0,1 -0.6 0.3 0.1 0.1 1.1 -0.6 0.0 -0.3 0.7 -0.6 -0.1 0.1 -0.3 0.4  
Likvida medel vid periodens slut 135,2 36,9 38,0 102,7 69.6 76,8 41.8 159.9 193.9 159.8 68.3 77.9 203.5 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6