Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
Resultat före skatt 192,5 251,6 307,9 132,2 114,5
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 33,0 39,1 43,4 28,1 47,8
Förändring av rörelsekapital 40,6 – 182,9 – 75,4 33,4 17,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 266,1 107,8 275,9 193,7 180,0
           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 37,2 – 58,6 – 31,1 – 32,7 – 22,4
Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar – 12,9 – 16,1 – 16,5 – 11,0 – 10,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,6 0,7
Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar – 0,1 0,5 – 1,1 0,5
Förvärv av dotterföretag – 12,6 – 77,3 – 152,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 49,5 – 87,4 – 123,7 – 44,8 – 184,2
           
Kassaflöde efter investeringar 216,6 20,4 152,2 148,9 – 4,2
           
Förändring av checkräkningskredit – 21,3
Nyemission 0,4
Amortering av skulder – 46,0 – 38,7 – 99,0 – 27,8 – 19,0
Utbetald utdelning – 105,8 – 105,8 – 63,5 – 48,6 – 40,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 151,8 – 144,5 – 162,5 – 76,4 – 80,2
           
Periodens kassaflöde 64,8 – 124,1 – 10,3 72,5 – 84,4
           
Likvida medel vid periodens början 69,6 193,9 203,5 131,1 215,5
Valutadifferens i likvida medel 0,8 – 0,1 0,6 – 0,2
Likvida medel vid periodens slut 135,2 69,6 193,9 203,5 131,1