Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
Resultat före skatt 192,5 251,6 307,9 132,2 114,5
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 33,0 39,1 43,4 28,1 47,8
Förändring av rörelsekapital mm 40,6 -182,9 -75,4 33,4 17,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 266,1 107,8 275,9 193,7 180,0
           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -49,6 -87,4 -123,7 -44,8 -184,2
           
Kassaflöde efter investeringar 216,5 20,3 152,2 148,9 -4,2
           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -151,8 -144,4 -162,4 -76,4 -80,2
           
Periodens kassaflöde 64,8 -124,1 -10,2 72,5 -84,4
           
Likvida medel vid periodens början 69,6 193,9 203,5 131,1 215,5
Valutadifferens i likvida medel 0,8 -0,1 0,6 -0,1
Likvida medel vid periodens slut 135,2 69,6 193,9 203,5 131,0