Finansiella mål – Helår

Nyckeltal
* Nuvarande mål
2023 2022 2021 2020 2019
Organisk tillväxt i nettomsättning
* ≥ 5 % över en konjukturscykel
-3.5% 0.7% 12.4% 10.0% -1.9%
EBITA-marginal (rullande 12 månader)
* ≥ 15 % över en konjukturscykel
11.3% 14.6% 18.6% 13.6% 9.5%
Årlig utdelning som andel av resultatet efter skatt förutsatt att soliditeten inte understiger 30% efter genomförd utdelning
* ≈ 50%
71.8% 54.7% 44.6% 73.3% 55.9%
Soliditet (per balansdagen)
* ≈ 40%
57.5% 55.6% 46.6% 42.5% 45.8%