Förändring eget kapital – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
           
Ingående balans 1 januari 999,8 806,9 581,9 563,1 504,9
Kvittningsemission 39,0
Nyemission 37,2
Utdelning -105,8 -105,8 -63,5 -48,6 -40,3
Totalresultat 128,6 298,7 251,3 67,4 59,6
Utgående balans 1 022,6 999,8 806,9 581,9 563,1