Balansräkning – Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Goodwill 288,6 270,1 216,7 221,4 119,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 265,8 264,8 147,3 170,3 87,6
Materiella anläggningstillgångar 166,7 138,5 135,3 128,4 131,8
Nyttjanderättstillgångar 88,7 43,6 47,8 46,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,1 4,0 4,5 3,4 3,8
Uppskjutna skattefordringar 7,6 25,0 26,7 27,6 25,1
Summa anläggningstillgångar 821,6 746,0 578,3 598,0 367,5
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 578,6 415,4 310,7 287,9 212,6
Övriga omsättningstillgångar 328,4 376,1 277,2 211,7 194,7
Likvida medel 69,6 193,9 203,5 131,1 215,5
Summa omsättningstillgångar 976,6 985,4 791,4 630,8 622,8
SUMMA TILLGÅNGAR 1 798,2 1 731,4 1 369,7 1 228,8 990,3
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
EGET KAPITAL          
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 999,8 806,9 581,9 563,1 504,9
Summa eget kapital 999,8 806,9 581,9 563,1 504,9
           
SKULDER          
Långfristiga skulder 341,1 396,8 321,8 325,6 233,4
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder 457,3 527,7 466,0 340,1 251,8
Summa skulder 798,4 924,5 787,8 665,7 485,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 798,2 1 731,4 1 369,7 1 228,8 990,2