FM Mattsson Mora Group Danmark ApS flyttar till nya lokaler

Huvudkontoret för FM Mattsson Mora Group Danmark kommer att flytta till nya lokaler i sydvästra Odense i slutet av 2020. De nya lokalerna kommer att vara basen för lager och logistik, produktutveckling, försäljning och administration. I och med flytten kommer monteringsverksamheten att upphöra och i framtiden kommer färdigmonterade produkter att köpas in antingen direkt från […]

Fullgörande av förvärvet av Hot Bath B.V.

I linje med pressmeddelandet den 13 maj 2019 har bolaget denna dag fullgjort förvärvet av Hot Bath B.V. Det som kvarstår är för säljarna att teckna aktier av serie B i bolaget motsvarande 3,5 miljoner euro att betalas genom kvittning. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405. Martin Gallacher, ekonomi- […]

Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.

Som ett led i förvärvet av Hot Bath B.V. har styrelsen idag, enligt bemyndigande, beslutat om nyemission av aktier av serie B på motsvarande 3,5 miljoner euro till säljarna. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 26 april – 27 maj 2019 (exklusive utdelning för 2018) omvandlad till euro enligt […]

Effektiviseringsprogram av organisationen inledd

FM Mattsson Mora Group ökar nu takten ytterligare i arbetet för att förbättra bolagets effektivitet till följd av fortsatta externa och interna faktorer som belastar koncernens resultat. Idag presenteras ett program som syftar till att effektivisera organisationen genom att dra ner på antalet tjänster med cirka 35 personer. Bolaget hade 2017 cirka 530 anställda. Bolaget […]

Svag start på året ger lägre resultat i första kvartalet 2018

FM Mattsson Mora Groups nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med cirka 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultat väntas uppgå till cirka 16,5 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 32,0 Mkr motsvarande period 2017. Det beror huvudsakligen på lägre försäljningsvolymer och lägre produktionseffektivitet. Även negativa valutakursdifferenser samt högre försäljningskostnader till […]

Handeln i FM Mattsson Mora Groups B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna B-aktier i Bolaget, genom en nyemission, i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och allmänheten i Sverige och Erbjudandet blev kraftigt […]

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en ägarspridning av FM Mattsson Mora Groups aktier genom en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) i syfte att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen för FM Mattsson Mora Group har samtidigt ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq […]

Styrelseförändring, inrättande av revisionsutskott och beslut om förslag till nya principer för valberedning

Styrelsen i FM Mattsson Mora Group AB (publ) har vid dagens styrelsemöte fattat beslut om att inrätta ett revisionsutskott och föreslå nya principer för valberedning. Därutöver har Anna Maria Rylander begärt utträde ur styrelsen.

Ändrad tidplan för FM Mattsson Mora Group ABs börsnotering

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) meddelade den 3 november 2015 sin avsikt att ansöka om en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget har idag fått besked att alla förutsättningar för att i dagsläget erhålla ett godkännande från Nasdaq Stockholm inte är uppfyllda vad gäller styrelsens sammansättning och rutiner. Tidigare bedömd tidplan om en notering under 2015 förskjuts därmed.

FM Mattsson Mora Group AB planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

För ytterligare information vänligen läs mer under följande länk:https://www.fmmattssongroup.com/sv/Investerare/Borsnotering/      För ytterligare information vänligen kontakta:Claes Seldeby, Verkställande direktör, mobil: +46 70 631 64 05Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, mobil: +46 70 580 62 25      Om FM Mattsson Mora GroupFM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena […]