Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) och såsom de godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU.

Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 30 mars 2020. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultat och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämma den 14 maj 2020.

Mer information gällande redovisningsprinciper finns i dokumentet “Redovisnings och värderingsprinciper 2018.