Miljöpolicy

FM Mattsson Group ska genom ett aktivt och systematiskt miljöarbete bidra till en varaktigt hållbar utveckling.

Miljöledning

 • Vi ska skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening.
 • Vi ska uppfylla eller överträffa krav i miljölagstiftning och andra miljökrav.
 • Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i miljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar.
 • Vi ska ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Energi, material och utsläpp

 • Verksamheten skall kännetecknas av effektiv användning av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser.
 • Verksamhetens avfall och utsläpp ska minimeras och återvinningen ökas.

Utveckling

 • Miljöaspekter skall beaktas vid utvecklingen av produkter och processer.
 • Vi skall beakta försiktighetsprincipen och arbeta med att minska och byta ut farliga ämnen och material i våra produkter och processer.
 • Vår ambition är att begränsa produktens miljöbelastning under hela dess livscykel från utveckling, tillverkning och användning till slutomhändertagande. 
 • Vi ska erbjuda vattenbesparande och energieffektiva produkter.

Intressentrelationer

 • Vi ska uppmuntra leverantörer att anta principerna i denna policy.
 • Vi ska kontinuerligt redovisa vår utveckling på miljöområdet.
 • Vi ska lyssna på våra intressenter och beakta deras åsikter med målsättningen att säkra framgång i miljöarbetet