Risker och osäkerhetsfaktorer

FM Mattsson Group utsätts genom sin verksamhet för operativa, strategiska och finansiella risker. Till de operativa och strategiska riskerna kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker relaterade till patent, miljö och garantier vad gäller produktansvar. Det förs en löpande dialog med olika intressenter vad gäller miljö och eventuella saneringsbehov. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd sannolikhet har avsättningar redovisats för att möta eventuella framtida krav vad gäller miljö.

När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. FM Mattsson Group arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av de viktigaste verksamhetsriskerna som identifierats är riskexponering mot metallerna koppar och zink som är råvara för legeringen mässing. Av FM Mattsson Groups totala kostnader för direkt material utgörs cirka en tredjedel av den mässingsmetall som ingår i egentillverkade och köpta komponenter.

Riskhantering avseende råvarupriser inriktas mot att undvika spekulationsrisker och skapa förutsägbarhet. För det egna behovet av mässing görs detta genom korta avtal och löpande finansiella säkringar. För köpta komponenter söks avtal som ger låg frekvens vad gäller prisuppdateringar.

Den rådande pandemin covid-19 har skapat osäkerhet om framtiden för verksamheten. Smittspridningen kan innebära risker för hälsa och säkerhet bland medarbetare, kunder och leverantörer. Det innebär också ökad kreditrisk samt risk för fluktuationer i efterfrågan på produkter och leveransförmåga till följd av smittspridningen eller åtgärder för att förhindra denna.