Resultaträkning – Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 1 925,6 1 824,8 1 536,8 1 313,5 1 138,1  
Kostnad för sålda varor -1 214,8 -1 121,4 -984,1 -865,6 -759,8  
Bruttoresultat 710,8 703,5 552,7 447,9 378,3  
             
Försäljningskostnader -317,4 -264,9 -250,3 -244,1 -230,3  
Administrations- och FoU-kostnader -119,3 -102,6 -97,9 -84,9 -77,4  
Övriga rörelseintäkter och kostnader 7,1 2,9 4,0 5,7 10,7  
EBITA 281,2 338,9 208,5 124,6 81,3  
             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -23,9 -20,6 -11,0 -7,4    
Rörelseresultat 257,3 318,3 197,6 117,2 81,3  
Finansiella poster – netto -5,7 -10,4 -65,4 -2,7 -2,5  
Resultat före skatt 251,6 307,9 132,2 114,5 78,8  
             
Skatt på periodens resultat -58,1 -70,7 -45,6 -27,4 -16,6  
Periodens resultat 193,4 237,3 86,6 87,0 62,2  
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 68,8 -6,7 -2,9 -27,2 -3,1  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -14,2 1,4 0,6 5,4 0,5  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Omräkningsdifferenser 54,9 17,8 -18,7 -6,7 5,4  
Säkring av mässing -5,3 1,9 2,3 1,3 -3,8  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 -0,4 -0,5 -0,3 0,8  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 298,7 251,3 67,4 59,6 62,0  
             
Resultat per aktie            
Resultat per aktie (kronor) 4,57 16,86 6,24 6,33 4,62  
Antal aktier (tusen) 42 310 14 070 13 887 13 742 13 445