Resultaträkning – Helår

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 1 824,8 1 536,8 1 313,5 1 138,1 1 125,9  
Kostnad för sålda varor -1 121,4 -984,1 -865,6 -759,8 -738,2  
Bruttoresultat 703,5 552,7 447,9 378,3 387,6  
             
Rörelsekostnader -367,5 -348,2 -329,0 -307,7 -298,8  
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,9 4,0 5,7 10,7 4,3  
EBITA 338,9 208,5 124,6 81,3 93,2  
             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -20,6 -11,0 -7,4      
Rörelseresultat 318,3 197,5 117,2 81,3 93,2  
Finansiella poster – netto -10,4 -65,4 -2,7 -2,5 -4,0  
Resultat före skatt 307,9 132,2 114,5 78,8 89,1  
             
Inkomstskatt -70,7 -45,6 -27,4 -16,6 -17,8  
Periodens resultat 237,3 86,6 87,0 62,2 71,3  
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -6,7 -2,9 -27,2 -3,1 -8,0  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,4 0,6 5,4 0,5 1,8  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Omräkningsdifferenser 17,8 -18,7 -6,7 5,4 3,4  
Säkring av mässing 1,8 2,3 1,3 -3,8 -1,4  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,4 -0,5 -0,3 0,8 0,3  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 251,3 67,4 59,6 62,0 67,4  
             
Resultat per aktie            
Resultat per aktie (kronor) 16,86 6,24 6,33 4,62 5,53  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 14,1 13,9 13,7 13,4 12,9