Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 351,3 160,3 162,3 105,3 118,5
Förändring av rörelsekapital mm -75,4 33,4 17,7 22,1 -12,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 275,9 193,7 180,0 127,3 106,6
           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -123,7 -44,8 -184,2 -22,0 -35,0
           
Kassaflöde efter investeringar 152,2 148,9 -4,2 105,3 71,5
           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -162,4 -76,4 -80,2 -45,2 52,9
           
Periodens kassaflöde -10,2 72,5 -84,4 60,0 124,4
           
Likvida medel vid periodens början 203,5 131,1 215,5 156,0 32,3
Valutadifferens i likvida medel 0,6 -0,1 -0,6 -0,7
Likvida medel vid periodens slut 193,9 203,5 131,0 215,5 156,0