Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018    
Resultat före skatt 251,6 307,9 132,2 114,5 78,8    
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 39,1 43,4 28,1 47,8 28,0    
Förändring av rörelsekapital mm -182,9 -75,4 33,4 17,7 20,5    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 107,8 275,9 193,7 180,0 127,3    
               
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87,4 -123,7 -44,8 -184,2 -22,0    
               
Kassaflöde efter investeringar 20,3 152,2 148,9 -4,2 105,3    
               
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -144,4 -162,4 -76,4 -80,2 -45,2    
               
Periodens kassaflöde -124,1 -10,2 72,5 -84,4 60,0    
               
Likvida medel vid periodens början 193,9 203,5 131,1 215,5 156,0    
Valutadifferens i likvida medel -0,1 0,6 -0,1 -0,6    
Likvida medel vid periodens slut 69,6 193,9 203,5 131,0 215,5