Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 264,5 351,3 160,3 162,3 105,3
Förändring av rörelsekapital mm -182,9 -75,4 33,4 17,7 22,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 81,6 275,9 193,7 180,0 127,3
           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87,4 -123,7 -44,8 -184,2 -22,0
           
Kassaflöde efter investeringar 20,3 152,2 148,9 -4,2 105,3
           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -144,4 -162,4 -76,4 -80,2 -45,2
           
Periodens kassaflöde -124,1 -10,2 72,5 -84,4 60,0
           
Likvida medel vid periodens början 193,9 203,5 131,1 215,5 156,0
Valutadifferens i likvida medel -0,1 0,6 -0,1 -0,6
Likvida medel vid periodens slut 69,6 193,9 203,5 131,0 215,5