Förändring eget kapital – Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018
           
Ingående balans 1 januari 806,9 581,9 563,1 504,9 483,2
Kvittningsemission 39,0
Nyemission 37,2
Emissionsutgifter, netto
Utdelning -105,8 -63,5 -48,6 -40,3 -40,3
Totalresultat 298,7 251,3 67,4 59,6 62,0
Utgående balans 999,8 806,9 581,9 563,1 504,9