Balansräkning – Helår

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella tillgångar 534,9 364,0 391,7 206,8 211,5
Materiella anläggningstillgångar 138,5 135,3 128,4 131,8 152,5
Nyttjanderättstillgångar 43,6 47,8 46,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,0 4,5 3,4 3,8 4,1
Uppskjutna skattefordringar 25,0 26,7 27,6 25,1 23,7
Summa anläggningstillgångar 746,0 578,3 598,0 367,4 391,8
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 415,4 310,7 287,9 212,6 203,1
Övriga omsättningstillgångar 376,1 277,2 211,7 194,7 207,3
Kassa och bank 193,9 203,5 131,1 215,5 156,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 731,4 1 369,7 1 228,8 990,2 958,2
           
EGET KAPITAL          
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 806,9 581,9 563,1 504,9 483,2
Summa eget kapital 806,9 581,9 563,1 504,9 483,2
           
SKULDER          
Långfristiga skulder 396,8 321,8 325,6 233,4 231,9
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder 527,7 466,0 340,1 251,8 243,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 731,4 1 369,7 1 228,8 990,2 958,2